UUUSIA TUOTTEITA SAAPUNUT! TUTUSTU.
Myymälät Ostoskori

Ääni- ja unitutkimuksen yhteenveto

Päivämäärä: Elokuu 2020

Tausta

Levollinen uni edistää terveyttä. Univaje on yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun ja altistaa erilaisille sairauksille, joita ovat esimerkiksi kohonnut verenpaine, diabetes, masennus, ylipaino ja verisuonitaudit. Tarpeellinen määrä unta puolestaan voi pienentää ennenaikaisen kuoleman riskiä. Yleinen unta häiritsevä tekijä on ympäristön melu, jonka on osoitettu heikentävän unenlaatua merkittävästi.

Tutkimuksen tavoitteet

Ääni- ja unitutkimuksen tavoite oli tutkia digitaalisen hyvinvointilaitteen (Bose noise-masking sleepbuds™ -kuulokkeet) vaikutusta unenlaatuun. Tutkimukseen osallistui henkilöitä, joilla oli oman arvionsa mukaan hankaluuksia nukkua ympäristön äänien vuoksi. Kuulokkeet vaimentavat ympäristön ääniä passiivisesti ja edistävät rentoutumista toistamalla rauhoittavia ääniä.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui 55 henkilöä. Osallistujat olivat 21–65-vuotiaita henkilöitä, jotka oman arvionsa mukaan heräilevät helposti tai joille nukahtaminen ja unessa pysyminen on hankalaa ympäristön melun vuoksi. Tutkimukseen ei otettu mukaan osallistujia, joilla oli aikaisemmin todettu unihäiriö, kuten uniapnea, levottomat jalat tai uni-valverytmin häiriö tai jotka kertoivat unta häiritsevistä tavoista tai vaivoista, kuten kofeiinin, alkoholin tai tupakan liiallisesta käytöstä tai kivusta, yövirtsaisuudesta tai vaihdevuosioireista johtuvista univaikeuksista. Unen objektiivinen arkkitehtuuridata kerättiin EEG-tutkimuksella Sleep Profiler™ -kotilaitteella. Osallistujien subjektiiviset omaan arvioon perustuvat tiedot unen laadusta kerättiin päivittäisten kyselyjen ja loppukyselyn avulla. Jokaisen osallistujan tutkimusjakso oli 10 peräkkäistä yötä. Kolme ensimmäistä yötä toimivat tutkimuksen lähtötilanteena, neljä seuraavaa yötä olivat tutkimuksen totuttelujakso ja kolme viimeistä yötä varsinainen vaikutusjakso. Puuttuvan ja virheellisen datan poistamisen jälkeen analyysissä oli mukana 50 osallistujaa. Ensisijaisten tulosten tilastojen analysointiin käytettiin sekamallista lineaarista regressiota ja toistuvien toimenpiteiden mallintamiseen käytettiin satunnaisotantaa. Toissijaisten tulosten tutkimusanalyysiin käytettiin kuvailevia tilastoja altistusajalla ryhmiteltynä.

Tulokset

Bose noise-masking sleepbuds™ -kuulokkeiden käytöllä oli yhteys nukahtamisnopeuteen sekä objektiivisen Sleep Profiler™ -laitteen mukaan että osallistujien subjektiivisen kokemuksen perusteella. Havaittu nukahtamisnopeus Bose noise-masking sleepbuds™ -kuulokkeita käytettäessä verrattuna lähtötilanteeseen oli 32,5 % lyhyempi (p=0,001, ero tarkoittaa 7,5 minuuttia, 95 %:n luottamusväli = 22,3–41,4 % lyhyempi). Objektiivisesti mitattuna nukahtamisnopeus oli 13,3 % lyhyempi (p=0,030, ero tarkoittaa 2,7 minuuttia, 95 %:n luottamusväli = 1,4–23,8 % lyhyempi). Keskimääräisesti nukahtamiseen käytetty aika ja heräilyjen määrä vähenivät Bose noise-masking sleepbuds™ -kuulokkeiden käytön aikana, mutta tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja. Keskimäärin unen kokonaismäärä laski Bose noise-masking sleepbuds™ -kuulokkeiden käytön aikana. Osallistujat kokivat olevansa rentoutuneempia ja nukkuneensa paremmin käyttäessään Bose noise-masking sleepbuds™ -kuulokkeita. Kaikki osallistujat (100 %) kertoivat Bose noise-masking sleepbuds™ -kuulokkeiden vaimentavan ympäristön melua tehokkaasti, 86 % koki nukahtavansa helpommin, 76 % koki pysyvänsä paremmin unessa ja 82 % koki unenlaatunsa olevan kokonaisuudessaan parempi.

Päätelmät

Osallistujat nukahtivat nopeammin käyttäessään Bose noise-masking sleepbuds™ -kuulokkeita sekä objektiivisen mittauksen että subjektiivisten havaintojen perusteella. Lisäksi osallistujat kokivat Bose noise-masking sleepbuds™ -kuulokkeiden vaikuttaneen positiivisesti uneen verrattuna nukkumiseen ilman kuulokkeita. Tulosten perusteella digitaalisten hyvinvointilaitteiden käyttö meluisissa ympäristöissä unen laadun parantamiseksi vaikuttaa lupaavalta.

UCHealth-logo